อ.ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ
บรรณารักษ์ผู้ให้กำเนิดหอสมุดศิริราช

ประวัติและการศึกษา

นางสาวอุทัย ทุติยะโพธิ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ที่กรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ. 2474 ได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาล ที่ ร.ร.เย็นเฮส์ เม็มโมเรียล (สาขาวัฒนาวิทยาลัย) ต่อมา พ.ศ. 2475 ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ จบจนหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.6) เมื่อ พ.ศ. 2484 และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2486 ในปีเดียวกันนี้ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยงดการสอน 1 ปีจึงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2490

ในปี พ.ศ. 2494 ขณะที่ปฏิบัติงานเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้เข้าศึกษาวิชาจัดห้องสมุดที่มูลนิธิฟลูไบร์ท ส่ง Dr.Frances Lander Spain ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญทางบรรณารักษศาสตร์ มาดำเนินการสอนเป็นครั้งแรก ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบหลักสูตรได้รับวุฒิบัตร

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2496 ได้รับทุนขององค์การไชน่าเมดิคัลบอร์ด (China Medical Board of New York) ไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ขั้นปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา M.S. in L.S. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2012 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Siriraj Medical Library. Mahidol University.